Provozní řád bazénu

Prostor bazénu je otevřen denně od 9:00 do 21:00. Mimo tyto hodiny je možné se domluvit s majitelem.

Je ZAKÁZÁNO

 •  SKÁKÁNÍ do bazénu a v bazénu
 •  Vodit do prostoru bazénu psy
 •  Kouření
 •  Konzumace alkoholu, nebo jiných omamných látek
 •  Nosit do prostoru bazénu sklenice, nádobí, nebo lahve, nebo ostré předměty
 • Ohrožovat svým jednáním a chováním bezpečnost svoji i ostatních návštěvníků: vzájemně se potápět, srážet a házet do vody, pobíhat po ochozu bazénu

Děkujeme, že

 • dohlížíte na své děti, odpovědnost za ně nesete vy
 • nevyužíváte bazén, pokud nejste ubytovaní
 • nepoškozujete vybavení bazénu
 • zjištěné závady budete hlásit majiteli osobně, nebo telefonicky
 • dodržujete provozní řád.

 

Všeobecné podmínky provozu bazénu

 

 • Tyto zásady průběžně vznikají na základě doporučení výrobců vodních atrakcí, jejich dodavatelů a dále na základě zkušeností provozovatelů obdobných plaveckých areálů. Jedná se tedy o výčet základních bezpečnostních pravidel, nicméně zde hraje svou významnou roli uvážlivost návštěvníků-počínat si při užívání vodních atrakcí tak, aby neohrozili život svůj nebo ostatních návštěvníků.
 • Dle paragrafu 19 odst. 3 Vyhlášky 238/2011 Sb. nemají do vody bazénů a vodních atrakcí přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.Dále do bazénů nemají přístup děti do 1 roku věku; děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak.
 • V areálu je zakázáno ohrožovat svým jednáním a chováním bezpečnost svoji i ostatních návštěvníků: je zakázáno vzájemně se potápět, srážet a házet do vody, pobíhat po ochozu bazénu (vzhledem k možnosti uklouznutí, skákat do vody v místech, kde je to zakázáno).
 • Je zakázáno vnášet do bazénové haly ostré předměty, skleněné předměty (jehly, špendlíky, holících čepelky, injekční stříkačky a jiných předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků) které mohou způsobit zranění, či poškodit vybavení areálu, totéž platí o předmětech osobní potřeby návštěvníků, kde může neúmyslně dojít ke zranění či poškození vybavení areálu. 
 • Do bazénu není povoleno vstupovat se žvýkačkou, bonbonem či jiným předmětem v puse, který by mohl být návštěvníkem vdechnut.
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností, nebo nedodržováním či porušením těchto zásad, nenese provozovatel ani majitel odpovědnost.
 • Nemocné osoby a například těhotné ženy by měly zvážit vhodnost návštěvy vířivé vany. V případě pochybností je nutné konzultovat vhodnost s ošetřujícím lékařem. Některé části wellness jsou pro těhotnou ženu nevhodné, vysoké teploty by mohly vést k poškození plodu. 
 • Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním Návštěvního řádu.Tento článek zmiňuje vaše oblíbené hats za super nízké ceny. Vyberte si z doručení ve stejný den, doručení na místě nebo vyzvednutí objednávky.
 • Do areálu je zakázán vstup zvířatům.
 • Bazén není určen pro samostatné používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání. Tyto osoby smějí bazén používat pouze pod dohledem a plnou zodpovědností odpovědné osoby.
 • Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku jednoho roku. Děti ve věku 1-3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak.
 • Za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba, která je povinna zajistit trvalý dozor nad svěřenou osobou v celém areálu, v prostoru bazénu. Dodržujte doporučenou věkovou a váhovou kategorii u jednotlivých atrakcí. Dbejte na to, aby děti byly ukázněné a aby neohrožovaly ostatní ani sami sebe.
 •  O použití zábavných předmětů (míče, různé plovací a nafukovací pomůcky) ploutví, brýlí v jednotlivých bazénech rozhodne odpovědný dohlížející personál podle momentálního počtu návštěvníků.
 • Zákaz volání o pomoc bez příčiny.
 • Zákaz neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.
 • Zákaz vstupu do prostor určených pouze pro personál nebo do prostor určených výhradně pro druhé pohlaví bez doprovodu personálu.
 • Je zakázáno kouření, běhání, stříhání vlasů, vousů, nehtů a provádění pedikůry. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
 •  Plivat na podlahu a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoli znečišťovat prostory areálu.
 •  Praní prádla a mytí mýdlem mimo vyhrazené prostory.
 • Používání soukromých vařičů a jejich donáška do areálu
 • Je zakázáno znečišťovat bazén a přilehlé prostory jakýmkoliv způsobem.
 • Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení prostoru areálu, šetřit teplou i studenou vodu a energiemi.
 • Provozovatel neručí za zaparkovaná vozidla na parkovišti, za odložená kola a za věci ponechané v kočárcích mimo uzamčené prostory.

 

VSTUP DO PROSTORU BAZÉNU

 • Vstup je dovolen pouze v provozní době.
 • Dětem do 12 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, starší 18 let.

VYKÁZÁNÍ Z NÁVŠTĚVY BAZÉNU

 • Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí, ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivým chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob.
  Osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené.
 • Zákaz vstupu platí pro osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.
 • Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
  Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.
 • Při jakémkoli porušení provozního rádu bazénu má obsluha právo návštěvníka vykázat a to bez poskytnutí jakékoli kompenzace.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Návštěvníci musí dodržovat provozní dobu, mimo tuto dobu není dovoleno v prostorách pobývat.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu použít WC, důkladně se umýt mýdlem bez plavek a poté mýdlo pečlivě smýt. Po každém použití WC se návštěvníci před vstupem do bazénu řádně osprchují.
 • Návštěvníci bazénu používají vlastní plavky, které musí být čisté. V trenýrkách, kraťasech, spodním prádle a jiném oblečení, které není výlučně určené ke koupání, je zásadně vstup do bazénů zakázán.
 • Návštěvníkům v plavkách není dovoleno pohybovat se mimo koupací čistý prostor areálu.
 • Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou.
 • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
  Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.
  Pokud návštěvník způsobí druhé osobě újmu na zdraví nebo na majetku nerespektováním Návštěvního řádu nebo porušením jiné právní povinnosti, nese za své jednání plnou odpovědnost, včetně povinnosti odškodnění
 •  Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.
 • Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen uhradit způsobenou škodu.
 • Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů nájemce.
 • Předměty nalezené v areálu je nálezce povinen odevzdat odpovědné osobě.
 • Po dopadu do vody je nutno ihned opustit prostor dojezdu
  místo dojezdu neslouží k plavání ani k jiným účelům ani ke vstupu do tobogánu.
 • Tobogán lze používat jen tehdy, proudí-li korytem voda.
 • Nástup na tobogán řídí obsluha (plavčík). Z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo ke zranění mezi uživateli tobogánu, je povolena pouze jízda jednoho uživatele v korytě v daný čas, to znamená, že provozovatel musí zabezpečit, aby následující uživatel mohl vstoupit na tobogán až poté, co předcházející uživatel tobogán a místo dojezdu bezpečně opustil.
 • Je zakázáno v korytě brzdit nebo zastavovat, sedat nebo vstávat a bránit tak v provozu ostatním návštěvníkům.
 • Při nedodržení tohoto předpisu vstup na vlastní nebezpečí.
 • Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů obsluhy: neuposlechnutí může mít za následek až vyloučení z areálu bez vrácení vstupného, případně přestupkové řízení. Všechny události, včetně nehod, ke kterým dojde v souvislosti s používáním skluzavky, musí být zaprotokolovány, přezkoumány a vyhodnoceny. Nehody je nutné přesně dokumentovat vč. jména a adresy osoby, které se nehoda stala, a svědků a také přesného popisu průběhu nehody.

Opalovací terasa

 • Opalovací terasa je otevřena pouze při vhodném počasí. Děti do 12 let smí na terasu pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18ti let.
 • Přísný zákaz přelézání zábradlí, nebo lezení po něm.
 • Prostor opalovací terasy je pod dohledem kamerového systému. V případě zranění či úrazu neprodleně přivolejte pomoc.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Návštěvníci jsou povinni řídit se informačními a bezpečnostními tabulemi, umístěnými v prostorech.
 • Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu.
 • V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.
 • Za zajištění první pomoci na bazénu a případně přivolání lékařské pomoci odpovídá odpovědná osoba.